Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POLWENT24.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
II. SŁOWNICZEK
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
IV. INFORMACJE O TOWARACH
V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
VI. DOSTAWY TOWARÓW
VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW
VIII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZAJEMNE ROZLICZENIA
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
X. KONTAKT
XI. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.polwent24.pl prowadzonego przez firmę POLWENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 83, 10-290 Olsztyn; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy w Olsztynie pod numerem KRS 0000638866, NIP: 739-388-84-10, REGON: 365251759 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48502306934
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: polwent24@icloud.com
1. Regulamin sklepu internetowego polwent24.pl "Zakupy przez Internet", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy POLWENT24.PL prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

II. SŁOWNICZEK

1. Regulamin
Niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej www.polwent24.pl

3. Strona Internetowa
Strona internetowa www.polwent24.pl, za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

4. Usługodawca
Podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji
Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar
Rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa
Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży
Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep)
Serwis internetowy dostępny pod adresem www.polwent24.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie
Oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny
Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłani i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12.  Konto Internetowe
Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

III ZASADY Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienie formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności polwent24.pl  oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.polwent24.pl Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza.

IV INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.
2.  Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
3. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.
4. W celu złożenia zamówienia należy:
a)  zalogować się do Sklepu Internetowego;
b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać sposób dostarczenia towaru;
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem;
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
4. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.polwent24.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze osobistym zamówienia pod adresem siedziby firmy Polwent Sp. z o.o. w Olsztynie, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu odbioru,
b) on-line - przelew bankowy
5. Sklep zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
6. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru skompletowanie całego zamówienia jest niemożliwe w ustalonym terminie, Zamawiający zostanie poinformowany o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany i możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub w terminie normalnym, ale z niekompletną jego realizacją oraz o możliwości jego całkowitego anulowania.
7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.
8. W razie podjęcia decyzji przez Zamawiającego o rezygnacji z zamówienia całą kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu na konto przez niego wskazane.
9. Zamówiony towar jest wysyłany do Zamawiającego niezwłocznie po wpłynięciu przelewu na nasze konto.
10. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT oraz list przewozowy.
11. W przypadku nie odebrania zamówienia skompletowanego w ciągu 14 dni od jego rozpoczęcia, zostanie ono usunięte.
12. W przypadku nie otrzymania przelewu bankowego za zamówienie w ciągu 14 dni od jego rozpoczęcia zostanie ono usunięte.

VI. DOSTAWY TOWARÓW / ODBIÓR OSOBISTY

1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera firmy InPost, DPD, DHL lub do Paczkomatów InPost na terenie całej Polski.
2. Koszty dostawy określane są automatycznie po dodaniu towarów do koszyka w zależności od ilości i rodzjów zakupionych produktów. Możliwe są różne formy zapłaty: 
a) Przedpłata na konto zwykłym przelewem,
b) Płatność internetowa za pośrednictwem platformy przelewy24.pl,
c) Płatność przy odbiorze przesyłki.
3. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient może dopisać w opcjach KOMENTARZE: inny adres dostawy niż w formularzu.
5. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest zewnętrzna firma kurierska realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania kartonowe lub jednorazowe.
6. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia dwukrotnie awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.
7. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę oraz przekazanie go zewnętrznej firmie kurierskiej w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 1-2 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo dwukrotnego awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
9. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon.
10. Zakupiony towar na sklepie internetowym www.polwent24.pl można odebrać osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Wojska Polskiego 83/41 w Olsztynie.
11. Za zakupiony towar na sklepie internetowym www.polwent24.pl można zapłacić:
a) Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Polwent Sp. z o.o. w Olsztynie
b) Przelewem on-line za pośrednictwem dostępnych na stronie sklepu internetowego www.polwent24.pl systemów płatności internetowych (Przelewy24.pl)
c) Przelewem bankowym - przedpłata na konto bankowe firmy Polwent Sp. z o.o.

VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. W celu szybkiego i prawidłowego przebiegu postępowania reklamacyjnego należy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne w formie papierowej i dostarczyć je do Sprzedawcy w oryginale lub elektronicznie w postaci skanu (wzór zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać tutaj: Zgłoszenie reklamacyjne

VIII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY - WZAJEMNE ROZLICZENIA  

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi (wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenie o odstąpieniu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany rzeczy a rzeczy zwróconej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.  
5. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
6. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

X. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu komórkowego (+48502306934) lub wysyłać e-mail na adres polwent24@icloud.com

XI. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez e-sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.
3. Poprzez złożenie zamówienia w e-sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.